Faculty

  • Dr. Ming-Chien Kao

  • Dr.Hung-Chi Pan

  • Dr.Wen-Yuh Chung

  • Dr. Shin-yuan Chen

  • Dr.Jung-Tung Liu

  • Dr.Cheng-chia Lee

  • Dr.Jin Woo Chang